top of page

JURIDISCHE MEDEDELING

Contact details

Cabaret La Bonbonnière (hierna “La Bonbonnière”) is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.000 euro, met maatschappelijke zetel te 157 Rue du Molinel, 59800 Lille, geregistreerd onder RCS Lille Métropole nummer 807 805 486.
La Bonbonnière is de uitgever van de website: www.cabaretlabonbonnière.com (hierna “de Site”) en de heer Guirado Christopher is de uitgeverijdirecteur in zijn hoedanigheid van Manager.

De site wordt gehost door het bedrijf OVH, Simplified Joint Stock Company met een kapitaal van 50.000.000 euro, met hoofdkantoor op 2 RUE KELLERMANN, 59100 ROUBAIX, geregistreerd onder het nummer Siren 424 761 419
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Cabaret La Bonbonnière:

SARL LA BONBONNIERE 2
1587 Rue du Molinel 
59800 Lille
Telefoon: 00 33 (0)3 28 53 09 14
E-mail: info@cabaretlabonbonniere.com

De toegang tot de site en het gebruik van de inhoud ervan vinden plaats in het kader van de hieronder beschreven gebruiksverklaringen. Toegang tot en browsen op de Site houdt van uw kant de onvoorwaardelijk aanvaarding in van de volgende details:

Garanties en aansprakelijkheid

La Bonbonnière streeft ernaar er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de informatie die toegankelijk is via de Site juist en actueel is. La Bonbonnière garandeert echter op geen enkele wijze dat deze informatie juist, volledig en actueel is. La Bonbonnière biedt geen enkele garantie, expliciet of stilzwijgend, met betrekking tot de gehele of een deel van de Site. La Bonbonnière wijst eveneens alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de toegang tot en de inhoud van sites die aan de Site zijn gekoppeld.

In geen geval kan La Bonbonnière aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolg, die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de Site. In het bijzonder wijst La Bonbonnière alle verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Site, het optreden van bugs of enige schade die voortvloeit uit frauduleuze handelingen van derden die de Site gebruiken.

La Bonbonnière implementeert middelen die bedoeld zijn om de veiligheid te garanderen van bestanden die zijn aangemaakt op basis van persoonlijke gegevens die op de Site zijn verzameld. La Bonbonnière heeft geen controle over de risico's die verbonden zijn aan de werking van internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van mogelijke risico's in termen van vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk passeren.

Juridische kennisgeving

La Bonbonnière deelt u mee dat deze mededelingen op elk moment kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden gepubliceerd wanneer ze online worden geplaatst en worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard wanneer u de Site bezoekt nadat ze online zijn geplaatst. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Geschillen

Deze mededelingen zijn opgesteld in overeenstemming met het Franse en het Gemeenschapsrecht en in het bijzonder de bepalingen van de wet van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ( bekend als “AVG”) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 20 juni 2018. De Franse rechtbanken hebben territoriale jurisdictie om geschillen met betrekking tot de Site te behandelen.

© Cabaret La Bonbonnière 2024

bottom of page